Câu hỏi thường gặp về Amazon RDS | Cơ sở dữ liệu tương quan trên đám mây | Amazon Web Services

rds la gi

Bản sao chỉ có quyền đọc

Câu hỏi: Việc chạy một Phiên bản CSDL dưới dạng bản sao chỉ có quyền đọc có ý nghĩa gì?

Bản sao chỉ có quyền đọc giúp dễ dàng tận dụng được tính năng bản sao tích hợp sẵn của các công cụ được hỗ trợ để nâng dung lượng lớn hơn giới hạn một cách linh hoạt cho một phiên bản CSDL đối với các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu đọc nhiều. Bạn có thể tạo một bản sao chỉ có quyền đọc bằng vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc sử dụng API CreateDBInstanceReadReplica. Sau khi tạo bản sao chỉ có quyền đọc, các cập nhật cơ sở dữ liệu trên phiên bản CSDL nguồn sẽ được sao chép bằng bản sao đồng bộ, gốc của các công cụ được hỗ trợ. Bạn có thể tạo nhiều bản sao chỉ có quyền đọc cho một Phiên bản CSDL nguồn cho trước và phân phối lưu lượng đọc của ứng dụng của bạn giữa các bản sao đó.

Bạn đang xem: Câu hỏi thường gặp về Amazon RDS | Cơ sở dữ liệu tương quan trên đám mây | Amazon Web Services

Do bản sao chỉ có quyền đọc sử dụng bản sao tích hợp sẵn của công cụ được hỗ trợ, chúng đều có điểm mạnh và giới hạn. Đặc biệt, các cập nhật được áp dụng cho (các) bản sao chỉ có quyền đọc sau khi các cập nhật đó xảy ra trên Phiên bản CSDL nguồn và có độ trễ sao chép rất khác nhau. Có thể liên kết bản sao chỉ có quyền đọc với các đợt triển khai Multi-AZ để tận dụng lợi ích thay đổi quy mô khả năng đọc ngoài độ khả dụng ghi dữ liệu và độ bền dữ liệu tốt hơn do các triển khai Multi-AZ mang lại.

Câu hỏi: Khi nào tôi cần xem xét sử dụng một Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS?

Có nhiều kịch bản trong đó triển khai một hay nhiều Bản sao chỉ có quyền đọc cho một Phiên bản CSDL nguồn cho trước có thể là phương án hợp lý. Lý do thường thấy để triển khai một bản sao chỉ có quyền đọc bao gồm:

  • Nâng dung lượng điện toán hoặc I/O cao hơn giới hạn của một phiên bản CSDL cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu thiên về việc đọc. Có thể chuyển hướng lưu lượng đọc dư này sang một hay nhiều bản sao chỉ có quyền đọc.
  • Đáp ứng lưu lượng đọc trong khi phiên bản CSDL nguồn không khả dụng. Nếu Phiên bản CSDL nguồn của bạn không thể nhận yêu cầu I/O (ví dụ: do gián đoạn I/O cho sao lưu hoặc bảo trì định kỳ), bạn có thể chuyển hướng lưu lượng đọc sang (các) bản sao chỉ có quyền đọc của bạn. Đối với trường hợp sử dụng này, nên nhớ rằng dữ liệu trên bản sao chỉ có quyền đọc có thể “đã cũ” do Phiên bản CSDL nguồn không khả dụng.
  • Các tình huống báo cáo công việc hoặc kho dữ liệu; bạn có thể muốn các truy vấn báo cáo nghiệp vụ chạy trên bản sao chỉ có quyền đọc thay vì trên Phiên bản CSDL sản xuất chính của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng một bản sao chỉ có quyền đọc để phục hồi sau sự cố cho một phiên bản CSDL nguồn, trong cùng một Khu vực AWS hoặc trong một Khu vực khác.

Câu hỏi: Tôi có cần kích hoạt tự động sao lưu trên phiên bản CSDL trước khi tôi tạo bản sao chỉ có quyền đọc không?

Có. Kích hoạt tự động sao lưu trên phiên bản CSDL nguồn của bạn trước khi thêm bản sao chỉ có quyền đọc, bằng cách thiết lập thời gian giữ lại bản sao lưu về giá trị khác 0. Phải duy trì kích hoạt sao lưu thì bản sao chỉ có quyền đọc mới hoạt động.

Câu hỏi: Phiên bản nào của công cụ cơ sở dữ liệu hỗ trợ bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS?

Amazon Aurora: Tất cả các cụm CSDL.

Amazon RDS for MySQL: Tất cả các phiên bản CSDL đều hỗ trợ tạo bản sao chỉ có quyền đọc. Phải kích hoạt và duy trì kích hoạt sao lưu tự động trên phiên bản CSDL nguồn cho các tác vụ liên quan đến bản sao chỉ có quyền đọc. Các bản sao lưu tự động trên bản sao chỉ được hỗ trợ đối với bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS chạy MySQL 5.6 trở lên, chứ không chạy phiên bản 5.5.

Amazon RDS for PostgreSQL: Phiên bản CSDL với PostgreSQL với phiên bản 9.3.5 trở lên sẽ hỗ trợ bản sao chỉ có quyền đọc. Phiên bản PostgreSQL hiện hành trước phiên bản 9.3.5 cần được nâng cấp lên PostgreSQL phiên bản 9.3.5 để tận dụng bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS.

Amazon RDS for MariaDB: Tất cả các phiên bản CSDL đều hỗ trợ tạo bản sao chỉ có quyền đọc. Phải kích hoạt và duy trì kích hoạt sao lưu tự động trên Phiên bản CSDL nguồn cho các tác vụ liên quan đến bản sao chỉ có quyền đọc.

Amazon RDS for Oracle: Được hỗ trợ cho Oracle phiên bản 0932710037.v12 trở lên và cho tất cả các phiên bản 12.2 sử dụng mô hình Sử dụng giấy phép riêng với Oracle Database Enterprise Edition và được cấp phép cho tùy chọn Active Data Guard.

Amazon RDS for SQL Server: Bản sao chỉ có quyền đọc được hỗ trợ trên Phiên bản Doanh nghiệp trong cấu hình Multi-AZ khi công nghệ sao chép cơ bản đang sử dụng tính năng Always On Availability Groups cho các phiên bản 2016 và 2017 của SQL Server.

Câu hỏi: Làm thế nào để triển khai một bản sao chỉ có quyền đọc cho một phiên bản CSDL cho trước?

Xem thêm: Carotenoid là gì và tác dụng ra sao?

Bạn có thể tạo một bản sao chỉ có quyền đọc trong vài phút bằng cách sử dụng API CreateDBInstanceReadReplica tiêu chuẩn hoặc vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS. Khi tạo một bản sao chỉ có quyền đọc, bạn có thể xác định nó dưới dạng bản sao chỉ có quyền đọc bằng cách xác định SourceDBInstanceIdentifier. SourceDBInstanceIdentifier là Mã định danh phiên bản cơ sở dữ liệu của Phiên bản CSDL “nguồn” mà bạn muốn sao chép. Đối với Phiên bản CSDL tiêu chuẩn, bạn cũng có thể xác định Vùng sẵn sàng, lớp phiên bản CSDL và khoảng thời gian bảo trì theo ý muốn. Phiên bản công cụ (ví dụ: PostgreSQL 9.3.5) và phân bổ dung lượng lưu trữ của Bản sao chỉ có quyền đọc được kế thừa từ phiên bản CSDL nguồn. Khi bạn khởi tạo quá trình tạo bản sao chỉ có quyền đọc, Amazon RDS tạo bản kết xuất nhanh của phiên bản CSDL nguồn rồi bắt đầu quá trình sao chép. Do đó, bạn sẽ bị gián đoạn I/O trên phiên bản CSDL nguồn khi diễn ra quá trình kết xuất nhanh. Gián đoạn I/O thường kéo dài khoảng một phút và có thể tránh được nếu phiên bản CSDL nguồn là triển khai Multi-AZ (trong trường hợp là triển khai Multi-AZ, bản kết xuất nhanh được tạo từ bản dự phòng). Amazon RDS hiện cũng đang nghiên cứu về một giải pháp tối ưu hóa (sẽ sớm được giới thiệu) trong đó nếu bạn tạo nhiều Bản sao chỉ có quyền đọc trong khoảng thời gian 30 phút, toàn bộ các bản sao đó sẽ sử dụng cùng một bản kết xuất nhanh nguồn để giảm thiểu ảnh hưởng đến I/O (quá trình sao chép “nhanh” cho mỗi Bản sao chỉ có quyền đọc sẽ bắt đầu sau khi tạo).

Câu hỏi: Làm thế nào để kết nối đến (các) bản sao chỉ có quyền đọc của tôi?

Bạn có thể kết nối tới một bản sao chỉ có quyền đọc giống như khi bạn kết nối đến Phiên bản CSDL tiêu chuẩn, sử dụng API DescribeDBInstance hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS để truy xuất (các) điểm cuối cho (các) bản sao chỉ có quyền đọc của bạn. Nếu bạn có nhiều bản sao chỉ có quyền đọc, thì ứng dụng của bạn có thể quyết định cách phân phối lưu lượng đọc giữa các bản sao đó.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo ra bao nhiêu bản sao chỉ có quyền đọc cho một phiên bản CSDL nguồn cho trước?

Amazon RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server cho phép bạn tạo tối đa 5 bản sao chỉ có quyền đọc cho một phiên bản CSDL nguồn cho trước.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo bản sao chỉ có quyền đọc ở một Khu vực AWS khác với Khu vực AWS của phiên bản CSDL nguồn không?

Có, Amazon RDS (ngoại trừ RDS for SQL Server) hỗ trợ bản sao chỉ có quyền đọc liên vùng. Lượng thời gian từ khi ghi dữ liệu vào phiên bản CSDL nguồn đến khi phiên bản đó khả dụng trong bản sao chỉ có quyền đọc sẽ phụ thuộc vào độ trễ của mạng giữa hai khu vực.

Câu hỏi: Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS có hỗ trợ sao chép đồng bộ không?

Không. Bản sao chỉ có quyền đọc trên Amazon RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server được triển khai bằng bản sao không đồng bộ gốc của các công cụ này. Amazon Aurora sử dụng một cơ chế sao chép khác nhưng vẫn không đồng bộ.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng bản sao chỉ có quyền đọc để tăng cường độ khả dụng ghi cơ sở dữ liệu hoặc bảo vệ dữ liệu trên phiên bản CSDL nguồn của tôi trong các kịch bản sự cố không?

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng sao chép để tăng độ khả dụng ghi cơ sở dữ liệu và bảo vệ các cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất trong nhiều tình huống sự cố khác nhau, chúng tôi khuyến cáo bạn nên chạy phiên bản CSDL của mình dưới dạng triển khai Multi-AZ. Với Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS sử dụng bản sao không đồng bộ gốc của các công cụ được hỗ trợ, các tác vụ ghi cơ sở dữ liệu xảy ra trên bản sao chỉ có quyền đọc sau khi chúng đã xảy ra trên phiên bản CSDL nguồn và “độ trễ” sao chép này có thể có sự khác biệt đáng kể. Ngược lại, bản sao triển khai Multi-AZ sử dụng lại là bản sao đồng bộ, tức là toàn bộ các tác vụ ghi cơ sở dữ liệu diễn ra đồng thời trên cả bản chính và bản dự phòng. Tính năng này bảo vệ các cập nhật cơ sở dữ liệu gần nhất của bạn do các cập nhật này sẽ có trên bản dự phòng trong trường hợp cần chuyển đổi dự phòng. Ngoài ra, với triển khai Multi-AZ, quá trình sao chép được quản lý toàn bộ. Amazon RDS tự động giám sát tình huống sự cố trên phiên bản CSDL hoặc sự cố ở Vùng sẵn sàng và khởi tạo quá trình chuyển đổi dự phòng tự động sang bản dự phòng (hoặc sang bản sao chỉ có quyền đọc, trong trường hợp sử dụng Amazon Aurora) nếu xảy ra mất điện.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo bản sao chỉ có quyền đọc trong đó sử dụng triển khai Phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng làm nguồn không?

Có. Do phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khác so với bản sao chỉ có quyền đọc, sẽ hợp lý khi sử dụng kết hợp cả hai cho các triển khai sản xuất và để liên kết bản sao chỉ có quyền đọc với triển khai Phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng. Phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng “nguồn” mang lại cho bạn độ khả dụng ghi và độ bền dữ liệu tốt hơn và bản sao chỉ có quyền đọc được liên kết sẽ cải thiện khả năng thay đổi quy mô lưu lượng đọc.

Câu hỏi: Tôi có thể cấu hình bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS thành Nhiều vùng sẵn sàng hay không?

Có. Amazon RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL và Oracle cho phép bạn kích hoạt cấu hình Multi-AZ trên bản sao chỉ có quyền đọc để hỗ trợ khôi phục sau sự cố và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong các lần nâng cấp công cụ.

Câu hỏi: Nếu (các) bản sao chỉ có quyền đọc của tôi sử dụng triển khai phiên bản CSDL Multi-AZ làm nguồn, điều gì sẽ xảy ra nếu xảy ra chuyển đổi dự phòng Multi-AZ?

Trong trường hợp xảy ra chuyển đổi dự phòng Nhiều vùng sẵn sàng, mọi bản sao chỉ có quyền đọc được liên kết và hiện có sẽ tự động tiếp tục quá trình sao chép sau khi chuyển đổi dự phòng hoàn tất (truy vấn cập nhật từ bản chính mới được kích hoạt).

Câu hỏi: Tôi có thể tạo một bản sao chỉ có quyền đọc từ một bản sao chỉ có quyền đọc khác không?

Amazon Aurora, Amazon RDS for MySQL và MariaDB: Bạn có thể tạo một bản sao chỉ có quyền đọc thuộc bậc thứ hai từ một bản sao chỉ có quyền đọc thuộc bậc thứ nhất hiện hành. Bằng cách tạo một bản sao chỉ có quyền đọc thuộc bậc thứ hai, bạn có thể di chuyển một số tải lượng sao chép từ phiên bản cơ sở dữ liệu chính sang một Bản sao chỉ có quyền đọc thuộc bậc thứ nhất. Xin lưu ý rằng Bản sao chỉ có quyền đọc thuộc bậc thứ hai có thể có độ trễ lớn hơn so với bản chính vì có thêm độ trễ sao chép do các giao dịch được sao chép từ bản chính sang bản sao thuộc bậc thứ nhất và sau đó sang bản sao thuộc bậc thứ hai.

Amazon RDS for PostgreSQL, Oracle và SQL Server: Hiện chúng tôi không hỗ trợ Bản sao chỉ có quyền đọc của Bản sao chỉ có quyền đọc.

Câu hỏi: Bản sao chỉ có quyền đọc của tôi có khả năng chỉ chấp nhận các tác vụ đọc cơ sở dữ liệu hay không?

Bản sao chỉ có quyền đọc được thiết kế để phục vụ lưu lượng đọc. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp sử dụng trong đó người dùng cao cấp muốn hoàn tất các lệnh SQL bằng Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) đối với bản sao chỉ có quyền đọc. Ví dụ bao gồm thêm một chỉ mục cơ sở dữ liệu cho bản sao chỉ có quyền đọc được sử dụng cho báo cáo công việc, mà không cần thêm chỉ mục đó cho Phiên bản CSDL nguồn tương ứng.

Có thể cấu hình Amazon RDS for MySQL để thực hiện các lệnh DDL SQL đối với bản sao chỉ có quyền đọc. Nếu bạn muốn kích hoạt các tác vụ khác ngoài tác vụ đọc cho một bản sao chỉ có quyền đọc cho trước, điều chỉnh nhóm tham số CSDL đang hoạt động cho bản sao chỉ có quyền đọc đó, thiết lập tham số “read_only” về “0.”

Amazon RDS for PostgreSQL hiện không hỗ trợ thực thi các lệnh DDL SQL đối với bản sao chỉ có quyền đọc.

Xem thêm: ADSL là gì? ADSL có tác dụng gì nổi bật? – Lắp đặt Cáp quang FPT

Câu hỏi: Bản sao chỉ có quyền đọc của tôi có được cập nhật theo Phiên bản CSDL nguồn của nó không?

Các cập nhật ở phiên bản CSDL nguồn sẽ tự động được sao chép sang bất kỳ bản sao chỉ có quyền đọc nào được liên kết. Tuy nhiên, với công nghệ sao chép không đồng bộ của các công cụ được hỗ trợ, bản sao chỉ có quyền đọc có thể chậm hơn phiên bản CSDL nguồn của nó vì nhiều lý do. Các lý do thường thấy bao gồm:

  • Dung lượng ghi I/O lên phiên bản CSDL nguồn vượt quá tốc độ mà các thay đổi có thể được áp dụng cho Bản sao chỉ có quyền đọc (vấn đề này đặc biệt hay phát sinh khi công suất điện toán của bản sao chỉ có quyền đọc nhỏ hơn Phiên bản CSDL nguồn)
  • Các giao dịch phức tạp hoặc diễn ra trong thời gian dài ở Phiên bản CSDL nguồn cản trở quá trình sao chép sang bản sao chỉ có quyền đọc
  • Các phân vùng mạng hoặc độ trễ giữa Phiên bản CSDL nguồn và bản sao chỉ có quyền đọc

Bản sao chỉ có quyền đọc chịu chi phối bởi những điểm mạnh và điểm yếu của bản sao gốc của các công cụ được hỗ trợ. Nếu sử dụng Bản sao chỉ có quyền đọc, bạn nên biết khả năng có độ trễ giữa Bản sao chỉ có quyền đọc và Phiên bản CSDL nguồn hay “sự không thống nhất”.

Câu hỏi: Làm thế nào để xem trạng thái của (các) bản sao chỉ có quyền đọc đang hoạt động của tôi?

Bạn có thể sử dụng API DescribeDBInstances tiêu chuẩn để trả về danh sách gồm toàn bộ các Phiên bản CSDL bạn đã triển khai (bao gồm các Bản sao chỉ có quyền đọc) hoặc chỉ cần nhấp vào thẻ “Phiên bản” của Bảng điều khiển Amazon RDS.

Amazon RDS cho phép bạn biết được bản sao chỉ có quyền đọc trễ bao nhiêu so với Phiên bản CSDL nguồn của nó. Số giây mà bản sao chỉ có quyền đọc trễ so với bản chính được thể hiện dưới dạng chỉ số Amazon CloudWatch Logs (“Độ trễ bản sao”) được cung cấp qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc các API Amazon CloudWatch. Đối với Amazon RDS for MySQL, nguồn thông tin này giống với nguồn được hiển thị bằng cách phát hành lệnh MySQL “Hiển thị trạng thái bản phụ thuộc” so với bản sao chỉ có quyền đọc. Đối với Amazon RDS for PostgreSQL, bạn có thể sử dụng cửa sổ pg_stat_replication trên Phiên bản CSDL nguồn để tìm hiểu các thông số sao chép.

Amazon RDS giám sát trạng thái sao chép của Bản sao chỉ có quyền đọc của bạn và cập nhật trường Trạng thái sao chép trên bảng điều khiển quản lý AWS thành “Lỗi” nếu quá trình sao chép dừng vì lý do nào đó (ví dụ: nỗ lực truy vấn DML trên bản sao của bạn xung đột với các cập nhật trên phiên bản cơ sở dữ liệu chính có thể dẫn đến lỗi sao chép). Bạn có thể xem chi tiết lỗi liên quan do công cụ MySQL trả về bằng cách xem trường Lỗi sao chép và có biện pháp thích hợp để khôi phục từ đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về xử lý lỗi các vấn đề sao chép ở mục Xử lý một vấn đề về Bản sao chỉ có quyền đọc trong Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon RDS cho MySQL hoặc PostgreSQL.

Nếu xử lý thành công lỗi sao chép, Trạng thái sao chép chuyển sang Đang sao chép.

Câu hỏi: Tôi đã thay đổi quy mô công suất điện toán và/hoặc lưu trữ của phiên bản CSDL nguồn của tôi. Tôi có cần thay đổi quy mô tài nguyên cho (các) bản sao chỉ có quyền đọc được liên kết không?

Để quá trình sao chép hiệu quả, chúng tôi khuyến cáo rằng bản sao chỉ có quyền đọc nên có tài nguyên điện toán và lưu trữ bằng hoặc lớn hơn Phiên bản CSDL nguồn liên quan. Nếu không độ trễ quá trình sao chép sẽ tăng lên hoặc bản sao chỉ có quyền đọc của bạn có thể không còn đủ chỗ để lưu các cập nhật được sao chép.

Câu hỏi: Làm thế nào để xóa một bản sao chỉ có quyền đọc? Nó có được tự động xóa đi nếu Phiên bản CSDL nguồn bị xóa không?

Bạn có thể dễ dàng xóa một bản sao chỉ có quyền đọc bằng một vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc bằng cách gửi Mã định danh Phiên bản cơ sở dữ liệu sang API DeleteDBInstance.

Bản sao Amazon Aurora sẽ duy trì ở trạng thái kích hoạt và tiếp tục chấp nhận lưu lượng đọc kể cả khi Phiên bản CSDL nguồn đã bị xóa. Một trong các bản sao trong cụm sẽ tự động được nâng thành bản chính mới và sẽ bắt đầu chấp nhận lưu lượng ghi.

Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS for MySQL hoặc MariaDB sẽ duy trì trạng thái kích hoạt và tiếp tục chấp nhận lưu lượng đọc kể cả khi phiên bản CSDL nguồn tương ứng đã bị xóa. Nếu bạn muốn xóa Bản sao chỉ có quyền đọc ngoài phiên bản CSDL nguồn, bạn phải làm việc này cụ thể bằng cách sử dụng API DeleteDBInstance hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS.

Nếu bạn xóa một Phiên bản CSDL Amazon RDS for PostgreSQL có bản sao chỉ có quyền đọc, toàn bộ các Bản sao chỉ có quyền đọc sẽ được nâng thành Phiên bản CSDL độc lập và có khả năng chấp nhận cả lưu lượng đọc và ghi. Các Phiên bản CSDL mới được nâng này sẽ hoạt động độc lập với nhau. Nếu bạn muốn xóa các Phiên bản CSDL này ngoài Phiên bản CSDL nguồn, bạn phải làm việc này cụ thể bằng cách sử dụng API DeleteDBInstance hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS.

Câu hỏi: Bản sao chỉ có quyền đọc có chi phí là bao nhiêu? Thời điểm tính phí bắt đầu và kết thúc khi nào?

Bản sao chỉ có quyền đọc được tính phí dưới dạng Phiên bản CSDL tiêu chuẩn và theo mức phí không đổi. Giống như phiên bản CSDL tiêu chuẩn, mức phí trên mỗi “giờ sử dụng phiên bản CSDL” đối với Bản sao chỉ có quyền đọc được xác định bởi lớp Phiên bản CSDL của Bản sao chỉ có quyền đọc – vui lòng tham khảo trang giá để biết mức giá cập nhật. Bạn không bị tính phí đối với việc truyền dữ liệu phát sinh trong quá trình sao chép dữ liệu giữa phiên bản CSDL nguồn và bản sao chỉ có quyền đọc trong cùng một Khu vực AWS.

Thời gian tính phí cho bản sao chỉ có quyền đọc bắt đầu ngay sau khi bản sao được tạo ra thành công (tức là khi trạng thái được hiển thị là “đang hoạt động”). Bản sao chỉ có quyền đọc sẽ tiếp tục bị tính phí theo mức giá theo giờ của phiên bản CSDL Amazon RDS tiêu chuẩn cho đến khi bạn phát lệnh xóa bản sao đó.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅