Breaking News
wp thumb 563

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? – Công nghệ Cấp 2 – Trung học cơ sở – Bài tập Công nghệ Cấp 2 – Trung học cơ sở – Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 – Trung học cơ sở | Lazi.vn

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn NoName.17
Thứ 2, ngày 25/04/2016 02:50:41

Như công thức ta có:

i = n2/n1 = z1/z2

Vậy tỉ số truyền ở đây là: i = z1/z2 = 50/20 = 2,5

Vậy đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần.

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn NoName.5130
Thứ 3, ngày 13/12/2016 12:09:44

Nêu hai ví dụ về nhóm chi tiết có công dụng chung, một ví dụ về nhóm chi tiết có công dụng riêng

[external_link_head]

một đĩa líp có 24 răng.Tỉ số truyền i=2.5.Tính số răng của đĩa xích? Khi đĩa xích quay 3 vòng thì đĩa líp quay mấy vòng? Tại sao?

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?

tỉ số truyền

i=Z1/Z2=50/20=2,5

Do Z1>Z2 nen dia xich quay nhanh hon dia lip

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn NoName.24194
Thứ 6, ngày 21/04/2017 19:40:33

i==Z1Z2=22545=5 do Z1>Z2nen dia xich quay nhanh hon

[external_link offset=1]

Bài giải

Tỉ số truyền:

i=Z1/Z2=50/25=2,5 

Vì : Z1>Z2 (số răng đĩa xích>đĩa líp)=> đĩa líp quay nhanh hơn

Đáp số :2,5<=>đĩa líp

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn dang thuc
Thứ 5, ngày 23/11/2017 20:31:38

Đĩa xích xe đạp có 70 răng, đĩa líp xe đạp có 20 răng.Tính tỉ số truyền i? Cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?

Cái này giải sao khó quá mấy bạn giải k hiểu j hết có , có ai có lời giải dễ hiểu hơn k (?_?)

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn NoName.112460
Thứ 7, ngày 25/11/2017 12:42:52

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng .

Tính tỉ số truyền đi và cho biết nếu đĩa xích quay được 20 vòng trong 1 phút thì đĩa líp quay được bao nhiêu vòng trong 1 phút?

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn NoName.116374
Thứ 5, ngày 30/11/2017 21:34:02

Ta áp dụng công thức : i= n2/n1=z1/z2  thay số vào có : i=5/2=2.5 vậy đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2.5 lần

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn NoName.118820
Thứ 2, ngày 04/12/2017 08:29:02

Ti so truyen giua dia xich va dia lip cua xe dap la 2,dia lip co 20 rang.a)tinh ti so truyen cua dia xich.b)cho biet chi tiet nao quay cham vi sao

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn Đoàn Thành Đạt
Thứ 2, ngày 04/12/2017 20:40:22

Đĩa xích cảu xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 15 răng. Tính số truyền đi và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn Phương Nguyễn
Thứ 3, ngày 05/12/2017 20:03:29

tỉ số truyền of truyền động bánh răng là :

i=n1=z1=50=2,5 lần 

   n2  z2   20

suy ra  n2=z1.n1=50

                    z2.      20=2,5 lần n1 

đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích vì tốc độ của  đĩa líp gấp 2,5 lần đĩa xích

đĩa xích lắp ở xe đạp thg c n` răng hơn vì c lợi hơn về tốc độ giảm lực của ng đạp xe tốn ít công hơn

 

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn Phương Nguyễn
Thứ 3, ngày 05/12/2017 20:06:08

tỉ số truyền of truyền động bánh răng là :

i=n1=z1=50=2,5 lần

n2 z2 20

suy ra n2=z1.n1=50

z2. 20=2,5 lần n1

đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích vì tốc độ của đĩa líp gấp 2,5 lần đĩa xích

đĩa xích lắp ở xe đạp thg c n` răng hơn vì c lợi hơn về tốc độ giảm lực của ng đạp xe tốn ít công hơn

[external_link offset=2]
Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn Phương Nguyễn
Thứ 3, ngày 05/12/2017 20:07:20

tỉ số truyền of truyền động bánh răng là :

i=n1=z1=50=2,5 lần 

   n2  z2   20

suy ra  n2=z1.n1=50=2,5 lần

                    z2.      20

đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích vì tốc độ của  đĩa líp gấp 2,5 lần đĩa xích

đĩa xích lắp ở xe đạp thg c n` răng hơn vì c lợi hơn về tốc độ giảm lực của ng đạp xe tốn ít công hơn

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn Nguyễn Đình Khoa
Thứ 5, ngày 14/12/2017 19:37:15

Một Số Hệ Thống Truyền Động Bằng xích Biết Đĩa Dẫn có 60 Răng Và Dĩa Dẫn Có Tóc độ quay 40 vong một phất thì đĩa bị dẫn quay nhanh gấp 2 lần đĩa dẫn Hãy tính số răng của đĩa bị dẫn?

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn nguyễn quang trường
Thứ 6, ngày 14/12/2018 07:38:37

như công thức ta có : vậy số truyền ở đây là i =z1/z2 = 50/20=2.5 vậy z1>z2 nên đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2.5 lần

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? - Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở - Giải bài tập Công nghệ Cấp 2 - Trung học cơ sở | Lazi.vn nguyễn quang trường
Thứ 6, ngày 14/12/2018 07:43:23

như công thức ta có : vậy tỉ số truyền ở đây là:i=z1/z2=50/20=2.5 do z1>z2 nên đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2.5 lần

đĩa líp có 20 răng tính tỉ số truyền i va cho biết chi tiết vào quay nhanh hơn

[external_footer]

Check Also

Cho long vang

[Chó Lông Vàng] Golden Retriever :Giá mua bán hiện nay? – Blog yêu chó cảnh-Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi chó meo

Chó Golden Retriever hay còn gọi là chó Golden ,chó lông vàng là một chú chú chó rất ngoan ngoãn và thân thiện, thông minh và rất biết nghe lời dạy bảo của chủ nhân. Tuy hiền lành là thế nhưng Golden Retriever lại là 1 loài chó săn rất dũng mãnh và là 1 …

Contact Us