Finding And Development (F&D) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Finding And Development (F&D)
Tiếng Việt
Tìm kiếm và Phát triển (F & D)

Chủ đề
Đầu tư Hàng hóa

Tên gọi khác
Chi phí Tìm kiếm và Phát triển sản phẩm

Ký hiệu/viết tắt
F & D

Định nghĩa – Khái niệm

Finding And Development (F&D) là gì?

Tìm kiếm và tăng trưởng ( F & D ) ( hoặc Chi tiêu tìm kiếm và tăng trưởng ) đề cập đến ngân sách phát sinh khi một công ty mua, nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng gia tài trong nỗ lực thiết lập dự trữ sản phẩm & hàng hóa. Các doanh nghiệp thăm dò và tăng trưởng dựa vào việc tìm kiếm sản phẩm & hàng hóa để sản xuất và bán. Ngân sách chi tiêu tìm kiếm và tăng trưởng biểu lộ ngân sách kinh doanh thương mại cho những loại công ty này .

Chi phí tìm kiếm và phát triển (Finding and development costs) còn được gọi là chi phí tìm kiếm (Finding costs).

  • Finding And Development (F&D) là Tìm kiếm và Phát triển (F & D).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Hàng hóa.

Công thức – Cách tính

Ngân sách chi tiêu F & D được tính bằng cách chia ngân sách phát sinh trong một khoảng chừng thời hạn cho số lượng sản phẩm & hàng hóa được tìm thấy trong cùng thời hạn đó. Dầu thường được đo bằng thùng ; khí thường được đo bằng một lượng feet khối nhất định .

Ý nghĩa – Giải thích

Finding And Development (F&D) nghĩa là Tìm kiếm và Phát triển (F & D).

Chi phí tìm kiếm và phát triển (F & D) là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hiện ra dầu (hoặc một loại hàng hóa khác) thông qua thăm dò nơi mà sau đó nó có thể được khai thác và bán.

Thăm dò gồm có khảo sát địa chất, nghiên cứu và phân tích địa chấn và khoan giếng thử nghiệm, trong số những bước khác .

Chi phí F & D có thể được tính là tỷ lệ tiền chi cho các hàng hóa được phát hiện.

Mặc dù thuật ngữ tìm kiếm và phát triển có thể liên quan đến chi phí phát sinh bởi bất kỳ loại công ty hàng hóa nào, nó thường được sử dụng liên quan đến chi phí thăm dò của một doanh nghiệp dầu khí. Trong trường hợp này, chi phí tìm kiếm và phát triển có thể được thể hiện trên mỗi thùng dầu.

giá thành tìm kiếm được tính trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Trong khoảng chừng thời hạn đó, số tiền chi ra để xác lập dự trữ sản phẩm & hàng hóa bổ trợ được tính sau đó chia cho số lượng dự trữ bổ trợ thực sự được phát hiện trong cùng khoảng chừng thời hạn đó .

Definition: Finding and development (F&D) refers to costs incurred when a company purchases, researches and develops properties in an effort to establish commodity reserves. Exploration and development businesses rely on finding commodities to manufacture and sell. Finding and development costs represent a cost of doing business for these types of companies.
Finding and development costs are also known as finding costs.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Finding And Development ( F&D )

    Tổng kết

    Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Hàng hóa Finding And Development (F&D) là gì? (hay Tìm kiếm và Phát triển (F & D) nghĩa là gì?) Định nghĩa Finding And Development (F&D) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Finding And Development (F&D) / Tìm kiếm và Phát triển (F & D). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục