Breaking News
wp thumb 756

“frame” là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

frame"frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

frame /freim/

 • danh từ
  • cấu trúc, cơ cấu; hệ thống, thứ tự
   • the frame of society: cơ cấu xã hội; thứ tự xã hội
   • the frame of government: cơ cấu chính phủ
  • trạng thái
   • frame of mind: tâm trạng
  • khung (ảnh, cửa, xe…), sườn (tàu, nhà…)
  • thân hình, tầm vóc
   • a man of gigantic frame: người tầm vóc to lớn
  • ảnh (trong một loại ảnh truyền hình)
  • lồng kính (che cây cho ấm)
  • (ngành mỏ) khung rửa quặng
  • (raddiô) khung
  • ngoại động từ
   • dàn xếp, bố trí, bố cục, dựng lên
    • to frame a plan: dựng một kế hoạch
   • điều chỉnh, làm cho hợp
   • lắp, chắp
   • hư cấu (một truyện), tưởng tượng, nghĩ ra
   • trình bày (một lý thuyết)
   • phát âm (từng từ một)
   • đặt vào khung; lên khung, dựng khung
    • to frame a roof: lên khung mái nhà
  • nội động từ
   • đầy triển vọng ((thường) to frame well)
   • to frame up
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mưu hại (ai)
   • bịa, làm giả, gian lận (kết quả một cuộc tuyển cử…)


  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt giá
 • cleaner frame: giá đỡ túi lọc
 • frame contract: hợp đồng chưa định giá
 • "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt khuôn
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vỏ khung

  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt khung máy sấy
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt khung máy lọc
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt hiệp định khung
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt hiệp định nguyên tắc
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dưa chuột trồng trong nhà kính
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt thiết bị lọc (kiểu) giàn
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt thiết bị lọc ép (kiểu) giàn
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt khung tham chiếu
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt phạm vi thị trường định vị
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt khung rây
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt khung sàng
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt khung lưu động (của máy lọc)
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt khung xà phòng
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt lát thời gian
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt phạm vi kéo dài của thời gian
  "frame" là gì? Nghĩa của từ frame trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt phạm vi kéo dài của thời gian, lát thời gian

  [external_link_head]

  o   khung, giàn, kết cấu; cấu trúc

  §   bore frame : giàn trụ khoan

  [external_link offset=1]

  §   drilling frame : giàn khoan

  §   engine frame : giá đỡ máy phát, khung đỡ động cơ

  §   gallows frame : giá đỡ kiểu khung

  §   hoist frame : giàn máy nâng, bệ cần cẩu

  §   pipe frame : khung ống

  §   pit frame : giàn đỡ trụ mỏ

  [external_link offset=2]

  §   shaft frame : khung giàn giếng mỏ

  §   shafthead frame : giàn đỡ có cốt chắc


  Xem thêm: framework, framing, human body, physical body, material body, soma, build, figure, physique, anatomy, shape, bod, chassis, form, flesh, inning, skeletal system, skeleton, systema skeletale, skeleton, skeletal frame, underframe, frame in, border, ensnare, entrap, set up, redact, cast, put, couch, compose, draw up, frame up

  [external_footer]

  Check Also

  trang web aliexpress la gi cua nuoc nao va co uy tin khong 1 1

  Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không?

  Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không? Bạn sẽ được tìm hiểu cùng Giaonhan247 qua bài chia sẻ thiết thực sau đây.

  Contact Us