Breaking News
erm1339473768

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

thuy linh

[external_link_head]

Trả lời 10 năm trước

Chào bạn!

Mình xin góp ý với câu hỏi của bạn như sau:

Lỗi này do độ phân giải màn hình quá lớn hoặc tần số màn hình mà game ko hỗ trợ

Thử update patch mới nhất cho game

Chạy chế độ cửa sổ rồi vào game chỉnh lại độ phân giải

Còn ko thì vào start menu, Click Run gõ “dxdiag”

Click “More Help” Tab -> click “Override Refresh Rate”. Chỉnh refresh rate override value là 60.

Khắc phục bằng 1 trong các cách sau: Cập nhật driver mới nhất cho card màn hình của bạn. Bạn sẽ phải giảm độ phân giải màn hình nếu muốn vào được game (vd: từ 1280 x 1024 xuống 1024 x 768 hoặc thấp hơn nữa).

Chúc thành công.

<span style="font-size: small;">Chu00e0o bu1ea1n!</span></p>rn<p><span style="font-size: small;">Mu00ecnh xin gu00f3p u00fd vu1edbi cu00e2u hu1ecfi cu1ee7a bu1ea1n nhu01b0 sau:</span></p>rn<p><span style="font-size: small;">Lu1ed7i nu00e0y do u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i mu00e0n hu00ecnh quu00e1 lu1edbn hou1eb7c tu1ea7n su1ed1 mu00e0n hu00ecnh mu00e0 game ko hu1ed7 tru1ee3 <br>Thu1eed update patch mu1edbi nhu1ea5t cho game<br>Chu1ea1y chu1ebf u0111u1ed9 cu1eeda su1ed5 ru1ed3i vu00e0o game chu1ec9nh lu1ea1i u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i<br>Cu00f2n ko thu00ec vu00e0o start menu, Click Run gu00f5 &ldquo;dxdiag&rdquo;<br>Click &ldquo;More Help&rdquo; Tab -&gt; click &ldquo;Override Refresh Rate&rdquo;. Chu1ec9nh refresh rate override value lu00e0 60.</span></p>rn<p><span style="font-size: small;">Khu1eafc phu1ee5c bu1eb1ng 1 trong cu00e1c cu00e1ch sau: Cu1eadp nhu1eadt driver mu1edbi nhu1ea5t cho card mu00e0n hu00ecnh cu1ee7a bu1ea1n. Bu1ea1n su1ebd phu1ea3i giu1ea3m u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i mu00e0n hu00ecnh nu1ebfu muu1ed1n vu00e0o u0111u01b0u1ee3c game (vd: tu1eeb 1280 x 1024 xuu1ed1ng 1024 x 768 hou1eb7c thu1ea5p hu01a1n nu1eefa).</span></p>rn<p><span style="font-size: small;">Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng.</span></p>n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208@yahoo.com.vn","gender":1,"birthday":"1986-08-22","address":"51 Lu00ea u0110u1ea1i Hu00e0nh – HBT -HN","website":"","avatar":{"mini":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/50×50/2012/06/erm1339473768.jpg","small":"https://fusionsuitesvungtau.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/erm1339473768.jpg","medium":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/320×320/2012/06/erm1339473768.jpg","larger":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/400×400/2012/06/erm1339473768.jpg","fullsize":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/fullsize/2012/06/12/erm1339473768.jpg"}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

djshg

Trả lời 10 năm trước

– Đó là em thiết lập độ phân giải và tần số của card màn hình rời (VGA) chưa tương thích với độ phân giải màn hình trong game (Recommend Resolution). Bây gờ để độ phân giải tương thích Monitor với tất cả các Game em làm theo các bước sau:

1. Click vào Start khởi động lại máy tính.

2. Trong khi máy đang nạp dữ liệu ấn F8 liên tục cho đến khi xuất hiện màn hình Windows Advanced Menu.

3. Tại màn hình Windows Advanced Menu, sử dụng phím mũi tên lên xuống chọn Enable VGA Mode -> Ấn Enter.

4. Sau khi máy tính khởi động và vào Windows -> Click chuột phải ra ngoài khoảng trống chọn Properties

5. Vào Settings chọn Advanced.

[external_link offset=1]

6. Click vào Adapter -> Chọn List All Modes…

7. Tại đây em chọn độ phân giải theo Recommend sau:

– Với màn hình 15″ (LCD) chọn độ phân giải là: 1024×768, True Color (32Bit) – 60Hz

hoặc 1024×768, High Color (16Bit) – 60 Hz.

– Với màn hình 17″ & 18″ (LCD) chọn 1280×1024, True Color (32Bit) – 60Hz

hoặc 1280×1024 High Color (16Bit) – 60 Hz,

Hoặc:

640×480, 256 Color, 60 Hertz hoặc 75 Hertz

640×480, High Color (16Bit) – 60 Hz hoặc 75 Hertz

640×480, True Color (132Bit) – 60 Hz hoặc 75 Hertz

800×600, 256 Color, 60 Hertz hoặc 75 Hertz

800×600, High Color (16Bit) – 60 Hz hoặc 75 Hertz

800×600, True Color (132Bit) – 60 Hz hoặc 75 Hertz

1024×768, 256 Color, 60 Hertz

1024×768, High Color (16Bit),60 Hertz

1024×768, True Color (132Bit), 60 Hertz

8. Click OK -> Apply -> Ấn OK tiếp và khởi động lại máy tính, các cài đặt độ phân giải tương thích với màn hình của em và VGA sẽ được thiết lập.

Chúc thành công./. <span>- u0110u00f3 lu00e0 em thiu1ebft lu1eadp u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i vu00e0 tu1ea7n su1ed1 cu1ee7a card mu00e0n hu00ecnh ru1eddi (VGA) chu01b0a tu01b0u01a1ng thu00edch vu1edbi u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i mu00e0n hu00ecnh trong game (Recommend Resolution). Bu00e2y gu1edd u0111u1ec3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i tu01b0u01a1ng thu00edch Monitor vu1edbi tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c Game em lu00e0m theo cu00e1c bu01b0u1edbc sau:<br><br> 1. Click vu00e0o Start khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i mu00e1y tu00ednh.<br><br> 2. Trong khi mu00e1y u0111ang nu1ea1p du1eef liu1ec7u u1ea5n <b>F8</b> liu00ean tu1ee5c cho u0111u1ebfn khi xuu1ea5t hiu1ec7n mu00e0n hu00ecnh <b>Windows Advanced Menu</b>.<br><br> 3. Tu1ea1i mu00e0n hu00ecnh <b>Windows Advanced Menu</b>, su1eed du1ee5ng phu00edm mu0169i tu00ean lu00ean xuu1ed1ng chu1ecdn <b>Enable VGA Mode</b> -&gt; u1ea4n Enter.<br><br> 4. Sau khi mu00e1y tu00ednh khu1edfi u0111u1ed9ng vu00e0 vu00e0o Windows -&gt; Click chuu1ed9t phu1ea3i ra ngou00e0i khou1ea3ng tru1ed1ng chu1ecdn <b>Properties</b><br><br> 5. Vu00e0o <b>Settings</b> chu1ecdn <b>Advanced</b>.<br><br> 6. Click vu00e0o <b>Adapter</b> -&gt; Chu1ecdn <b>List All Modes…</b><br><br> 7. Tu1ea1i u0111u00e2y em chu1ecdn u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i theo <b>Recommend</b> sau:<br><br> – Vu1edbi mu00e0n hu00ecnh 15" (LCD) chu1ecdn u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i lu00e0: 1024×768, True Color (32Bit) – 60Hz <br> hou1eb7c 1024×768, High Color (16Bit) – 60 Hz.<br><br> – Vu1edbi mu00e0n hu00ecnh 17" &amp; 18" (LCD) chu1ecdn 1280×1024, True Color (32Bit) – 60Hz<br> hou1eb7c 1280×1024 High Color (16Bit) – 60 Hz,<br><br> Hou1eb7c:<br> 640×480, 256 Color, 60 Hertz hou1eb7c 75 Hertz<br> 640×480, High Color (16Bit) – 60 Hz hou1eb7c 75 Hertz<br> 640×480, True Color (132Bit) – 60 Hz hou1eb7c 75 Hertz<br><br> 800×600, 256 Color, 60 Hertz hou1eb7c 75 Hertz<br> 800×600, High Color (16Bit) – 60 Hz hou1eb7c 75 Hertz<br> 800×600, True Color (132Bit) – 60 Hz hou1eb7c 75 Hertz<br><br> 1024×768, 256 Color, 60 Hertz<br> 1024×768, High Color (16Bit),60 Hertz<br> 1024×768, True Color (132Bit), 60 Hertz<br><br> 8. Click OK -&gt; Apply -&gt; u1ea4n OK tiu1ebfp vu00e0 khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i mu00e1y tu00ednh, cu00e1c cu00e0i u0111u1eb7t u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i tu01b0u01a1ng thu00edch vu1edbi mu00e0n hu00ecnh cu1ee7a em vu00e0 VGA su1ebd u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft lu1eadp.<br><br> Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng./.</span></p>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"maihoa6","name":"djshg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"maiyeu@gmail.com","gender":0,"birthday":"1985-03-26","address":"gjdkj,gjfjh","website":"","avatar":{"mini":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/50×50/2010/12/ott1292433642.jpg","small":"https://fusionsuitesvungtau.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/ott1292433642.jpg","medium":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/320×320/2010/12/ott1292433642.jpg","larger":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/400×400/2010/12/ott1292433642.jpg","fullsize":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/fullsize/2010/12/16/ott1292433642.jpg"}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

jkfshrjkg

Trả lời 10 năm trước

Thông báo lỗi Input not support là máy của bạn, cụ thể là card màn hình không đủ dung lượng để tải yêu cầu đồ họa của game, game đó yêu cầu đồ họa cao hơn thực tế máy của bạn, cũng có thể driver của bạn quá cũ nên không hỗ trợ game (not support đấy).

Bạn nên update Driver Lastset cho card màn hình, nếu không đưuọc thì hãy thay card màn hình mới có dung lượng cao hơn để chạy game, tốt nhất hãy mau card rời. Cũng có thể chip cảu bạn là đời cũ nên không hỗ trợ đồ họa cao, không chơi game nặng như thế được.

Nếu có $ thì thay đổi, còn nếu không thì chỉ nên chơi mấy game nhẹ nhẹ, đừng ham quá làm gì để máy quá tải rồi hỏng sớm thôi bạn nhé.

<span style="font-size: small;">Thu00f4ng bu00e1o lu1ed7i Input not support lu00e0 mu00e1y cu1ee7a bu1ea1n, cu1ee5 thu1ec3 lu00e0 card mu00e0n hu00ecnh khu00f4ng u0111u1ee7 dung lu01b0u1ee3ng u0111u1ec3 tu1ea3i yu00eau cu1ea7u u0111u1ed3 hu1ecda cu1ee7a game, game u0111u00f3 yu00eau cu1ea7u u0111u1ed3 hu1ecda cao hu01a1n thu1ef1c tu1ebf mu00e1y cu1ee7a bu1ea1n, cu0169ng cu00f3 thu1ec3 driver cu1ee7a bu1ea1n quu00e1 cu0169 nu00ean khu00f4ng hu1ed7 tru1ee3 game (not support u0111u1ea5y). </span></p>rn<p><span style="font-size: small;">Bu1ea1n nu00ean update Driver Lastset cho card mu00e0n hu00ecnh, nu1ebfu khu00f4ng u0111u01b0uu1ecdc thu00ec hu00e3y thay card mu00e0n hu00ecnh mu1edbi cu00f3 dung lu01b0u1ee3ng cao hu01a1n u0111u1ec3 chu1ea1y game, tu1ed1t nhu1ea5t hu00e3y mau card ru1eddi. Cu0169ng cu00f3 thu1ec3 chip cu1ea3u bu1ea1n lu00e0 u0111u1eddi cu0169 nu00ean khu00f4ng hu1ed7 tru1ee3 u0111u1ed3 hu1ecda cao, khu00f4ng chu01a1i game nu1eb7ng nhu01b0 thu1ebf u0111u01b0u1ee3c. </span></p>rn<p><span style="font-size: small;">Nu1ebfu cu00f3 $ thu00ec thay u0111u1ed5i, cu00f2n nu1ebfu khu00f4ng thu00ec chu1ec9 nu00ean chu01a1i mu1ea5y game nhu1eb9 nhu1eb9, u0111u1eebng ham quu00e1 lu00e0m gu00ec u0111u1ec3 mu00e1y quu00e1 tu1ea3i ru1ed3i hu1ecfng su1edbm thu00f4i bu1ea1n nhu00e9.</span></p>n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"luutuyet","name":"jkfshrjkg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ukukuk@gmail.com","gender":0,"birthday":"1989-04-28","address":"fhgfjghj","website":"","avatar":{"mini":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/50×50/2010/12/yxn1292433682.jpg","small":"https://fusionsuitesvungtau.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/yxn1292433682.jpg","medium":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/320×320/2010/12/yxn1292433682.jpg","larger":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/400×400/2010/12/yxn1292433682.jpg","fullsize":"https://cdn.vatgia.vn/pictures/fullsize/2010/12/16/yxn1292433682.jpg"}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

Anh Trần

Trả lời 2 năm trước

Bạn thiết lập lại độ phân giải cho máy xem sao nhé Bu1ea1n thiu1ebft lu1eadp lu1ea1i u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i cho mu00e1y xem sao nhu00e9</p>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"tnanh0123@gmail.com","name":"Anh Tru1ea7n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tnanh0123@gmail.com","gender":2,"birthday":"0000-00-00","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

Bông Kẹo

Trả lời 1 năm trước

thế à. mình cũng bị như bạn. Ai có thể chỉ cách cho em với ạ? thu1ebf u00e0. mu00ecnh cu0169ng bu1ecb nhu01b0 bu1ea1n. Ai cu00f3 thu1ec3 chu1ec9 cu00e1ch cho em vu1edbi u1ea1?</p>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"lthanhvatgia2@gmail.com","name":"Bu00f4ng Ku1eb9o","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhvatgia2@gmail.com","gender":2,"birthday":"0000-00-00","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

Phan Kim Liên

[external_link offset=2]

Trả lời 1 năm trước

em thử xem lại kết nối wifi xem nào em thu1eed xem lu1ea1i ku1ebft nu1ed1i wifi xem nu00e0o</p>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"lthanhvatgia5@gmail.com","name":"Phan Kim Liu00ean","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhvatgia5@gmail.com","gender":2,"birthday":"0000-00-00","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

so game nặng quá đấy, card màn hình không đủ dung lượng để hỗ trợ nên thay card rời thì mới vào game được so game nu1eb7ng quu00e1 u0111u1ea5y, card mu00e0n hu00ecnh khu00f4ng u0111u1ee7 dung lu01b0u1ee3ng u0111u1ec3 hu1ed7 tru1ee3 nu00ean thay card ru1eddi thu00ec mu1edbi vu00e0o game u0111u01b0u1ee3c</p>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"huonglymai0707@gmail.com","name":"Linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huonglymai0707@gmail.com","gender":2,"birthday":"0000-00-00","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

Minh Hoàng

Trả lời 1 năm trước

phân giải màn hình quá lớn. Vượt quá yc của game. Bạn thử tìm yc của game trên google rồi chỉnh lại độ phân giải xem. game cũ thì chắc yc độ phân giải ko cao đâu

phu00e2n giu1ea3i mu00e0n hu00ecnh quu00e1 lu1edbn. Vu01b0u1ee3t quu00e1 yc cu1ee7a game. Bu1ea1n thu1eed tu00ecm yc cu1ee7a game tru00ean google ru1ed3i chu1ec9nh lu1ea1i u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i xem. game cu0169 thu00ec chu1eafc yc u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i ko cao u0111u00e2u</p>n<div style="all: unset;"></div>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"htminh1214@gmail.com","name":"Minh Hou00e0ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"htminh1214@gmail.com","gender":2,"birthday":"0000-00-00","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

Hoàng Bảo Châu

Trả lời 1 năm trước

Bạn thử kết nối với một màn hình độ phân giải màn hình cao khác. Và xem điều này có sửa đượclỗi Input Not Supportedhay không. <span style="color: #707070;font-family: Roboto;font-size: 16px;">Bu1ea1n thu1eed ku1ebft nu1ed1i vu1edbi mu1ed9t mu00e0n hu00ecnh u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i mu00e0n hu00ecnh cao khu00e1c. Vu00e0 xem u0111iu1ec1u nu00e0y cu00f3 su1eeda u0111u01b0u1ee3c</span><strong style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-variant-numeric: inherit;font-variant-east-asian: inherit;font-stretch: inherit;font-size: 16px;line-height: inherit;font-family: Roboto;vertical-align: baseline;color: #707070;">lu1ed7i Input Not Supported</strong><span style="color: #707070;font-family: Roboto;font-size: 16px;">hay khu00f4ng.</span></p>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"choibay3107@gmail.com","name":"Hou00e0ng Bu1ea3o Chu00e2u","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"choibay3107@gmail.com","gender":2,"birthday":"1994-10-01","address":"Chu00f9a Bu1ed9c, u0110u1ed1ng u0110a, Hu00e0 Nu1ed9i, Viu1ec7t Nam","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

Khanh Tran

Trả lời 1 năm trước

Cập nhật driver mới nhất cho card màn hình của bạn. Bạn sẽ phải giảm độ phân giải màn hình nếu muốn vào được game (vd: từ 1280 x 1024 xuống 1024 x 768 hoặc thấp hơn nữa). Cu1eadp nhu1eadt driver mu1edbi nhu1ea5t cho card mu00e0n hu00ecnh cu1ee7a bu1ea1n. Bu1ea1n su1ebd phu1ea3i giu1ea3m u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i mu00e0n hu00ecnh nu1ebfu muu1ed1n vu00e0o u0111u01b0u1ee3c game (vd: tu1eeb 1280 x 1024 xuu1ed1ng 1024 x 768 hou1eb7c thu1ea5p hu01a1n nu1eefa).</p>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"lyhoidap98@gmail.com","name":"Khanh Tran","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lyhoidap98@gmail.com","gender":2,"birthday":"0000-00-00","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[{"id":1506943,"parent_id":1496295,"user_id":7942853,"description":"giu1ea3m kiu1ec3u j u1ea1","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":265817,"user":{"id":1,"login_name":"nguyenbaminh112002@gmail.com","name":"minh nguyen ba","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguyenbaminh112002@gmail.com","gender":0,"birthday":"0000-00-00","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}}}]}”>

Máy báo lỗi Input not support khi vào game ? | Vatgia Hỏi & Đáp

minh nguyen ba

Trả lời 1 năm trước

giảm kiểu j ạ

[external_footer]

Check Also

636220875252102678 windows10

Cách fix lỗi Full Disk Windows 10

Full Disk là lỗi xảy ra liên quan tới ổ cứng của máy tính chạy Windows 10. Nếu chưa có điều kiện thì một vài cách dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết được tạm thời vấn đề Full Disk.

Contact Us