Nghĩa của từ Concurrent – Từ điển Anh

concurrent la gi
 • Thông dụng

  Tính từ

  Xảy ra đồng thời, trùng nhau

  Hợp vào, góp vào, giúp vào

  Đồng lòng, đồng ý, nhất trí; hợp nhau
  concurrent opinions
  ý kiến nhất trí
  (toán học) đồng quy
  concurrent fire-insurance
  bảo hiểm hoả hoạn liên đới (do nhiều hãng chia nhau tiền bồi (thường))
  concurrent lease
  hợp đồng thuê ký gối (ký khi hợp đồng ký trước chưa hết hạn)

  Chuyên ngành

  Cơ – Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  circumstantial , coeval , coexisting , coincident , concerted , concomitant , contemporaneous , incidental , in sync , parallel , synchronal , synchronous , allied , at one , centrolineal , coinciding , compatible , confluent , consentient , consistent , convergent , cooperating , coterminous , harmonious , in agreement , in rapport , joined , like-minded , meeting , mutual , of the same mind , unified , uniting , coetaneous , coexistent , synchronic , attendant , attending , associated , simultaneous , united

  tác giả

  Bạn đang xem: Nghĩa của từ Concurrent – Từ điển Anh  Tìm thêm với Google.com :

  Xem thêm: Phân biệt In regard to, with regard to và as regards  NHÀ TÀI TRỢ

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅