Nghĩa của từ More – Từ điển Anh

more la gi

Thông dụng

Tính từ ( cấp .so sánh của .many & .much)

Nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn
there are more people than usual
có nhiều người hơn thường lệ
Hơn nữa, thêm nữa, thêm nữa
to need more time
cần có thêm thì giờ
one more day; one day more
thêm một ngày nữa

Phó từ

Vào khoảng, khoảng chừng, ước độ

Cấu trúc từ

and what is more
thêm nữa, hơn nữa; quan trọng hơn, quan trọng hơn nữa
more and more
càng ngày càng

the story gets more and more exciting
câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn
the more the better
càng nhiều càng tốt
more or less
không ít thì nhiều

one hundred more or less
khoảng chừng một trăm, trên dưới một trăm
the more… the more
càng… càng

the more I know him, the more I like him
càng biết nó tôi càng mến nó
not any more
không nữa, không còn nữa
I can’t wait any more
tôi không thể đợi được nữa
no more than
không hơn, không quá

no more than one hundred
không quá một trăm, chỉ một trăm thôi, đúng một trăm
once more
lại một lần nữa, thêm một lần nữa

I should like to go and see him once more
tôi muốn đến thăm một lần nữa

Chuyên ngành

Toán & tin

nhiều hơn, dư, còn nữa
more or less
ít nhiều;
never more
không bao giờ nữa;
once more
một lần nữa;
much more
rất lớn

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
added , aggrandized , also , amassed , and , another , augmented , besides , bounteous , deeper , else , enhanced , exceeding , expanded , extended , extra , farther , fresh , further , heavier , higher , in addition , increased , innumerable , larger , likewise , major , massed , more than that , new , numerous , other , over and above , spare , supplementary , too many , wider
adverb
additionally , along with , also , as well , besides , better , beyond , further , furthermore , in addition , likewise , longer , moreover , over , too , withal , item , still , yet , added , additional , again , another , else , expanded , extra , greater , increased , plus

Xem thêm: Người sinh 20 tháng 2 là cung hoàng đạo gì?

Xem thêm: Liên giới tính: Những sự thật xoay quanh chuyện quan hệ tình dục, sinh sản được chuyên gia tiết lộ

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅