Breaking News

Nghĩa của từ Respect – Từ điển Anh

Thông dụng Danh từ Sự kính trọng; sự ngưỡng mộ to have a deep respect for somebody có sự kính trọng sâu sắc đối với ai Sự lễ phép (do lòng kính trọng, ngưỡng mộ, khâm phục mà có) out of respect, he took off his hat do kính trọng, …

Read More »

Contact Us