Phản ứng của oxy già và betadine là gì?

oxy gia la gi