Breaking News
xa quan la gi

Quận là gì ? Khái niệm quận được hiểu như thế nào ?

Theo dõi FusionsuitesNews trên

quận là đơn vị hành chính ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp thành phố và cấp phường. bài viết phân tích khái niệm quận/huyện dưới góc độ pháp lý, cụ thể như sau:

1. khái nệm quận

quận là đơn vị hành chính ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp thành phố và cấp phường.

Bạn đang xem: Quận là gì ? Khái niệm quận được hiểu như thế nào ?

quận là cấp hành chính tương đương với cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. tuy nhiên, nội dung quản lí nhà nước, nhất là quản lí nhà nước về kinh tế của quận khác với huyện. kinh tế trên địa bàn quận không tách khỏi cơ cấu kinh tế chung của thành phố và không có cơ cấu kinh tế quận riêng biệt.

nội dung quản lí trên lãnh thổ của cấp quận đối với các doanh nghiệp của trung ương và thành phố đặt tại quận hẹp hơn. nhưng nội dung quản lí thị trường, trật tự, an ninh, an toàn xã hội… của quận quan trọng và phức tạp hơn so với huyện; nội dung và yêu cầu kế hoạch lãnh thổ cũng như kế hoạch địa phương của quận không bao quát như ở huyện, những vấn đề như kế hoạch sản xuất, thương nghiệp, dịch vụ… gắn với kế hoạch và sự quản lí của thành lí của cấp quận khác với cấp huyện.

theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài các nhiệm vụ tương tự như quy định đối với chính quyển quận thực hiện các nhiệm vụ có tính đặc trưng sau:

1)tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị của thành phố;

2) quản lí và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của chính phủ;

3) cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đô thị; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lí vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật;

4) quản lí, kiểm tra việc sử dụng các công trình công cộng do thành phố giao trên địa bàn quận. quận là đơn vị hành chính được quy định chính thức từ hiến pháp năm 1980, trước đó gọi là khu phố.

2. cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân quận

– hội đồng nhân dân quận gồm các đại biểu hội đồng nhân dân do cử tri ở quận bầu ra.

việc xác định tổng số đại biểu hội đồng nhân dân quận được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) quận có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

b) số lượng đại biểu hội đồng nhân dân ở quận có từ ba mươi phường trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ quốc hội quyết định theo đề nghị của thường trực hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, nhưng tổng số không quá bốn mươi lăm đại biểu.

– thường trực hội đồng nhân dân quận gồm chủ tịch hội đồng nhân dân, hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân và các Ủy viên là trưởng ban của hội đồng nhân dân quận. chủ tịch hội đồng nhân dân quận có thể là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

– hội đồng nhân dân quận thành lập ban pháp chế và ban kinh tế – xã hội. ban của hội đồng nhân dân quận gồm có trưởng ban, một phó trưởng ban và các Ủy viên. số lượng Ủy viên của các ban của hội đồng nhân dân do hội đồng nhân dân quận quyết định. trưởng ban của hội đồng nhân dân quận có thể là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; phó trưởng ban của hội đồng nhân dân quận là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Xem thêm: cake

– các đại biểu hội đồng nhân dân quận được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành tổ đại biểu hội đồng nhân dân. số lượng tổ đại biểu hội đồng nhân dân, tổ trưởng và tổ phó của tổ đại biểu hội đồng nhân dân do thường trực hội đồng nhân dân quận quyết định.

3. nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân quận

ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân quận.

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng ban, phó trưởng ban của hội đồng nhân dân quận; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân quận; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm hội thẩm tòa án nhân dân quận.

thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn và hằng năm của quận trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt.

quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định, chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn quận trong phạm vi được phân quyền.

quyết định các biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận.

quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận.

giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân quận; giám sát hoạt động của thường trực hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, ban của hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của hội đồng nhân dân phường.

lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân quận bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của luật này.

bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của hội đồng nhân dân phường.

giải tán hội đồng nhân dân phường trong trường hợp hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân và trình hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phê chuẩn.

bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân quận và chấp nhận việc đại biểu hội đồng nhân dân quận xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

4. cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận

Ủy ban nhân dân quận gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân quận loại i có không quá ba phó chủ tịch; quận loại ii và loại iii có không quá hai phó chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân quận gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

5. nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận

Ủy ban nhân dân quận có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

xây dựng, trình hội đồng nhân dân quận quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 47 của luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân quận.

quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận.

thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, công trạng, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận.

6. sự khác nhau giữa quận, huyện, thị xã

quận

quận là cấp hành chính tương đương với cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. tuy nhiên, nội dung quản lí nhà nước, nhất là quản lí nhà nước về kinh tế của quận khác với huyện. kinh tế trên địa bàn quận không tách khỏi cơ cấu kinh tế chung của thành phố và không có cơ cấu kinh tế quận riêng biệt.

Xem thêm: khiếu nại in English – Vietnamese-English Dictionary

nội dung quản lí trên lãnh thổ của cấp quận đối với các doanh nghiệp của trung ương và thành phố đặt tại quận hẹp hơn. nhưng nội dung quản lí thị trường, trật tự, an ninh, an toàn xã hội… của quận quan trọng và phức tạp hơn so với huyện; nội dung và yêu cầu kế hoạch lãnh thổ cũng như kế hoạch địa phương của quận không bao quát như ở huyện, những vấn đề như kế hoạch sản xuất, thương nghiệp, dịch vụ… gắn với kế hoạch và sự quản lí của thành lí của cấp quận khác với cấp huyện. p luật hiện hành, ngoài

theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài các nhiệm vụ tương tự như quy định đối với hu chính quyển quận thực hiện các nhiệm vụ có tính đặc trưng sau:

– tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị của thành phố;

– quản lí và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của chính phủ;

– cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đô thị; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lí vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật;

– quản lí, kiểm tra việc sử dụng các công trình công cộng do thành phố giao trên địa bàn quận. quận là đơn vị hành chính được quy định chính thức từ hiến pháp năm 1980, trước đó gọi là khu phố.

huyện

huyện được chia thành các xã và ít nhất là một thị trấn nơi chính quyền huyện đặt cơ quan hành chánh. cấp huyện là một thuật ngữ khác được dùng để chỉ các đơn vị hành chánh tương đương với huyện gồm có huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

thị xã

thị xã tương đương với:

– tại các thành phố trực thuộc trung ương:

+ quận (nội thành)

+ huyện (ngoại thành)

– tại các tỉnh:

+ huyện

+ thành phố trực thuộc tỉnh

về quy mô, thị xã thường nhỏ hơn các thành phố và lớn hơn thị trấn; là nơi tập trung đông dân cư, sinh sống chủ yếu nhờ các hoạt động trong các lĩnh vực như: công nghiệp, dịch vụ, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. về loại hình, thị xã là một đô thị và dân cư tại đó được xếp là dân thành thị; mặc dù có thể vẫn còn một phần dân cư sống bằng nông nghiệp. một thị xã được chia thành nhiều phường (phần nội thị) và xã (phần ngoại thị).

luật minh khuê (tổng hợp & phân tích)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test