Set Nocount On Là Gì – Giaima247

bạn đã nghe nhiều về stored procedure trong sql tuy nhiên lại chưa viết cách tạo stored procedure sql. ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo một stored procedure trong sql chi tiết ngay nhé!

cách tạo stored procedure trong sql

1. stored procedure là gì?

một stored procedure sql (viết tắt là sp) là một bộ sưu tập các câu lệnh sql và các logic lệnh sql được biên dịch và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. stored procedures trong sql cho phép chúng ta tạo các truy vấn sql để được lưu trữ và thực thi trên máy chủ. stored procedures có thể cũng được lưu trữ và sử dụng lại.bạn đang xem: set nocount on là gì

Bạn đang xem: Set Nocount On Là Gì – Giaima247

mục đích chính của stored procedure là ẩn các truy vấn sql trực tiếp từ code và cải thiện hiệu suất của cơ sở dữ liệu khi thực hiện các lệnh select, update, delete.bạn đang xem: set nocount on là gì

bạn có thể tạo và khởi chạy stored procedure sử dụng object explorer trong sql server hoặc sử dụng sql server management studio.

bạn đang xem: set nocount on là gì

2. tại sao chúng ta sử dụng set nocount on trong một stored procedure?

set nocount on là một dòng mã được sử dụng trong sql để không trả về giá trị cho một số lượng hàng nào đó trong khi thực hiện truy vấn.nó có nghĩa là không được tính toán.

và khi bạn set nocount off thì các câu truy vấn sẽ ảnh hưởng đến giá trị của tất cả các hàng.

3. có bao nhiêu kiểu stored procedure?

có 2 kiểu có sẵn của stored procedure trong sql server đó là:

người dùng định nghĩa stored procedurestored procedure hệ thống3.1. người dùng định nghĩa stored procedure

người dùng định nghĩa stored procedure được tạo bởi những nhà phát triển cơ sở dữ liệu hoặc những người quản trị cơ sở dữ liệu. các sp này chứa nhiều hơn 1 câu lệnh sql để chọn, cập nhật hoặc xóa các bản ghi từ các bản ghi cơ sở dữ liệu. người dùng định nghĩa sp là hỗn hợp của các lệnh ddl ( data definition language – ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu) và dml ( ngôn ngữ thao tác dữ liệu).

các sp người dùng định nghĩa được phân loại thêm thành 2 kiểu:

t-sql stored procedures: t-sql (transact sql – sql giao dịch) là các sp nhân và trả về các tham số. các quá trình sp truy vấn như thêm, cập nhật, xóa hoặc không có tham số. Đây là một trong những cách phổ biến nhất để viết sp trong sql server.clr stored procedures: clr (common language runtime) sps được viết trong một clr dựa trên ngôn ngữ lập trình như c# hoặc vb. net và được thực thi bởi .net framework.3.2. stored procedure hệ thống

stored procedures hệ thống được tạo ra và thực thi bởi sql server cho các hoạt động quản trị máy chủ. người phát triển thường không thể tác động được lên sp hệ thống.

3.3. Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu sql server

Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu sql để chúng ta có thể đạt được những điều sau:

cách tạo một truy vấn select dựa trên stored procedure mà trả về tất cả các bản ghicách tạo một tham số dựa trên truy vấn select stored procedure mà trả về các bản ghi dựa trên các tham sốcách tạo một truy vấn insert dựa trên stored procedurecách tạo một truy vấn update dựa trên stored procedurecách tạo một truy vấn delete dựa trên stored procedure

Đăng nhập vào sql server với tên máy chủ của bạn.

Xem thêm: Mạt Thế Là Gì – Top 18 Truyện Đam Mỹ Mạt Thế Ấn Tượng Nhất

set nocount on là gì - giaima247

khởi động sql lên nhập tên máy chủ – server name

bạn hãy chuyển sang tên máy chủ của bạn từ hình trên.

ví dụ: trên máy chủ của mình là “laptop-tsltaql8chinh”.

chọn database của bạn cần thao tác

phần stored procedure nằm trong mục database >> một cơ sở dữ liệu của bạn >> programmability >> stored procedures.

sp trống sẽ được tạo như hình sau:

set nocount on là gì - giaima247

mẫu trống được đã tạo bởi sql server cho một sp sẽ trông như sau. lệnh create procedure sql được sử dụng để tạo một sp, tiếp theo là tên của sp và tham số của nó. vùng begin và end được sử dụng để định nghĩa truy vấn cho sự hoạt động. Đây là nơi bạn sẽ viết các truy vấn select, update, insert, hoặc delete.

khung code mẫu này là nơi bạn có thể tạo stored procedure trong sql

4. làm sao để viết bình luận trong sql server?

bạn có thể bình luận trong sql server theo những cách sau:

hai dấu “ // ” để tạo bình luận trên 1 dòngbắt đầu với /* …. và kết thúc với */ cho bình luận nhiều dòng.

5. quy ước đặt tên cho các stored procedure là gì?

chúng ta phải tuân theo chuẩn quy ước đặt tên.

xem thêm: lương chính yếu tiếng anh là gì, vấn Đề lương trong tiếng anh nên biết

spstpstp_udstpudstp_

6. làm sao để tạo một stored procedure để chọn dữ liệu từ một từ một bảng cơ sở dữ liệu sử dụng câu lệnh truy vấn select?

6.1. tạo một bảng cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta có thể tạo và thực thi một vài sp, chúng ta cần một bảng cơ sở dữ liệu.

mình sẽ tạo một bảng cơ sở dữ liệu có tên là “tblmenbers” sử dụng. như bạn có thể thấy, bảng của mình có 4 cột tại cột đầu tiên có kiểu identity. khi bảng được tạo, hãy mở bảng ra và thêm dữ liệu bằng cách nhập thủ công dữ liệu vào bảng.

tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu6.2. cách để tạo một select sp

nhấp trên cơ sở dữ liệu của bạn và mở rộng mục “programmability” và nhấp phải chuột vào “stored procedures”. hoặc nhấn tổ hợp phím ctrl + n để tạo một cửa sổ truy vấn mới. trong vùng truy vấn giữa begin và end, nhập select của bạn để chọn bản ghi từ bảng. hãy xem lệnh select để dưới đây:

viết câu lện select cho stored procedure trong sql

bạn có thể thấy hình ảnh như sau: một sp mới có tên là stpgetallmembers được tạo ra.

6.3. thực thi các stored procedure

trong giao diện bên dưới, nhấn phải chuột vào tên của sp và chọn execute stored procedure để thực thi một sp. từ đó, bạn có thể sửa đổi các sp hiện tại.

ngoài ra, bạn có thể thực thi một sp từ cửa sổ query – truy vấn.

Để chạy stored procedure trong sql server management studio. hãy chuyển đến cửa sổ query hoặc nhấn tổ hợp phím ctrl + n để mở một cửa sổ truy vấn mới cà nhập theo dòng lệnh sau đây:

cú pháp: exec ví dụ: exec stpgetallmembers

bây giờ, chúng ra chạy stored procedure có tên là stpgetallmembers. kết quả thu được như sau:

Xem thêm: On Track là gì và cấu trúc cụm từ On Track trong câu Tiếng Anh

7. các tham số của một stored procedure là gì?

các tham số trong các sp được sử dụng để truyền giá trị đầu vào và trả về các giá trị tại đầu ra. có 2 kiểu tham số:

tham số đầu vào – truyền các giá trị cho sptham số đầu ra – trả về các giá trị từ một sp.

8. làm sao để tạo các tham số trong một stored procedure truy vấn select mà trả về các bản ghi theo tham số được truyền vào?

trong các bước trước, chúng ta đã tạo một sp đơn giản mà trả về tất cả các hàng của một bảng. bây giờ, hãy tạo một sp mới mà sẽ lấy một cái tên của thành phố như một tham số đầu vào và sẽ trả về tất cả các hàng có tên thành phố giống với giá trị đầu vào.

Đây là sp đã được cập nhật với tham số thực thi nó.

Để chạy sp này bạn hãy nhập lệnh dưới đây vào công cụ truy vấn của sql – sql query tool.

exec getmemberbycityname

9. cách để tạo một truy vấn insert dựa trên stored procedure?

chúng ta có thể sử dụng truy vấn insert into để chèn dữ liệu vào một bảng. lệnh sql tạo một sp insert với 3 tham số như sau:

nhấn phải chuột chọn tạo stored procedure mới gọi là “srpinsertmember” và chọn “excute store procedure” để thực thi

Đầu ra kết quả:

trong cửa sổ truy vấn, bạn có thể kiểm tra xem đã có bản ghi mới cho member name “ mahesh chand” được thêm vào bảng chưa

10. cách để tạo một truy vấn update dựa trên stored procedure?

hãy tạo một sp mới mà sẽ cập nhật một bảng ghi dưa trên cột member id. id được truyền như một tham số đầu vào. Đây là một sp mới mà sử dụng một lệnh update … set … where.

nhấp phải chuột vào stored procedure trong object explorer và chọn refresh. bạn sẽ thấy sp mới được tạo ra.

bây giờ, hãy nhấp phải chuột vào tên của sp và chọn execute stored procedure…. hãy cung cấp giá trị đầu vào và thực thi.

exec stpupdatememberbyid 17,’gopal madhavrai’,’bikaner’,’0932710037xxx’

các kết quả phải thể hiện bạn đã cập nhật các giá trị.

xem thêm: phần mở rộng tệp tmp là gì ? sự khác biệt giữa / tmp và / var / tmp là gì

cập nhật chi tiết cho “nirupama kalla” thành công và cập nhật chi tiết cho “gopal madhavrai” thành công

11. cách tạo một stored procedure để xóa các bản ghi sử dụng truy vấn delete?

thực thi nó.

bây giờ hãy nhấp chuột phải vào sp một lần nữa và chọn execute stored procedure. như bạn có thể thấy trong ảnh, mình đã truyền hãy chạy delete sp một cách thủ công (bằng code)

chuyên mục: giải trí

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅