Stop By là gì và cấu trúc cụm từ Stop By trong câu Tiếng Anh

stop by la gi