Yêu cầu phản tố là gì ? Quy định về yêu cầu phản tố

yeu cau phan to la gi

yêu cầu phản tố của bị đơn được toà án giải quyết cùng với các yêu cầu của các đương sự khác trong cùng vụ án dân sự. yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn được chấp nhận khi có một trong các trường hợp: yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn; yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn; giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

yêu cầu phản tố là những điều bị đơn đưa ra đề nghị toà án buộc nguyên đơn phải thực hiện đối với mình.

Bạn đang xem: Yêu cầu phản tố là gì ? Quy định về yêu cầu phản tố

khi tham gia tố tụng dân sự, ngoài quyền phản đối yêu cầu của nguyên đơn thì bị đơn còn có quyền đưa ra yêu cầu lại đối với nguyên đơn. vĩ dụ: nguyên đơn kiện đòi nhà cho thuê; bị đơn yêu cầu nguyên đơn phải trả tiền đã bỏ ra sửa chữa nhà đó. bị đơn có yêu cầu phản tố phải nộp tiền tạm ứng án phí và án phí theo quy định của pháp luật. yêu cầu phản tố của bị đơn được toà án giải quyết cùng với các yêu cầu của các đương sự khác trong cùng vụ án dân sự. yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn được chấp nhận khi có một trong các trường hợp: yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn; yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn; giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

1. giải quyết yêu cầu của người tham gia tố tụng

1. khi người tham gia tố tụng có yêu cầu, đề nghị về những vấn đề liên quan đến vụ án thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát trong phạm vi trách nhiệm của mình giải quyết yêu cầu, đề nghị đó và báo cho họ biết kết quả. trường hợp không chấp nhận yêu cầu, đề nghị thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc viện kiểm sát phải trả lời và nêu rõ lý do.

2. trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc viện kiểm sát thì người tham gia tố tụng có quyền khiếu nại. việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại chương xxxiii của bộ luật này.

2. thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

1. trường hợp phục hồi điều tra quy định tại Điều 235 của bộ luật này thì thời hạn điều tra tiếp không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và không quá 03 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra.

trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị viện kiểm sát gia hạn điều tra.

việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 01 tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;

c) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 03 tháng.

Xem thêm: Flat rack container là gì? | Thông tin cần biết về Flat rack Container

thẩm quyền gia hạn điều tra đối với từng loại tội phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 172 của bộ luật này.

2. trường hợp vụ án do viện kiểm sát trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 02 tháng; nếu do tòa án trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 01 tháng. viện kiểm sát chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần. thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần.

thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung.

3. trường hợp vụ án được trả lại để điều tra lại thì thời hạn điều tra và gia hạn điều tra thực hiện theo quy định tại Điều 172 của bộ luật này.

thời hạn điều tra được tính từ khi cơ quan điều tra nhận hồ sơ và yêu cầu điều tra lại.

4. khi phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại, cơ quan điều tra có quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này.

trường hợp có căn cứ theo quy định của bộ luật này cần phải tạm giam thì thời hạn tạm giam để phục hồi điều tra, điều tra bổ sung không được quá thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

thời hạn tạm giam và gia hạn tạm giam trong trường hợp vụ án được điều tra lại thực hiện theo quy định tại Điều 173 của bộ luật này.

3. giải quyết yêu cầu, đề nghị của người tham gia tố tụng

1. khi người tham gia tố tụng có yêu cầu, đề nghị về những vấn đề liên quan đến vụ án thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát trong phạm vi trách nhiệm của mình giải quyết yêu cầu, đề nghị đó và báo cho họ biết kết quả. trường hợp không chấp nhận yêu cầu, đề nghị thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc viện kiểm sát phải trả lời và nêu rõ lý do.

2. trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc viện kiểm sát thì người tham gia tố tụng có quyền khiếu nại. việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại chương xxxiii của bộ luật này.

4. khởi tố bị can

1. khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.

2. quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, nghề nghiệp của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều, khoản nào của bộ luật hình sự; thời gian, địa điểm tội trạng và những tình tiết khác của tội phạm.

trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của bộ luật hình sự được áp dụng.

3. trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho cơ quan điều tra.

trường hợp viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.

4. trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà bộ luật hình sự quy định là tội phạm chưa bị khởi tố thì viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng cơ quan điều tra không thực hiện. trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, viện kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra nếu viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà bộ luật hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố thì viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

5. sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của viện kiểm sát, cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can.

Xem thêm: BACHELOR, UNDERGRADUATE LÀ GÌ? ALT Scholarships

sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án.

việc giao, nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của bộ luật này.

5. thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can

1. cơ quan điều tra, viện kiểm sát thay đổi quyết định khởi tố bị can khi thuộc một trong các trường hợp:

a) khi tiến hành điều tra nếu có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố;

b) quyết định khởi tố ghi không đúng họ, tên, tuổi, nhân thân của bị can.

2. cơ quan điều tra, viện kiểm sát phải bổ sung quyết định khởi tố bị can nếu có căn cứ xác định bị can còn thực hiện hành vi khác mà bộ luật hình sự quy định là tội phạm.

3. trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải gửi quyết định này và tài liệu có liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung đó cho viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho cơ quan điều tra.

trường hợp viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can.

trong thời hạn 24 giờ kể từ khi viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, viện kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

4. sau khi nhận được quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can của viện kiểm sát, cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định này cho người đã bị khởi tố.

việc giao, nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của bộ luật này.

6. tạm đình chỉ chức vụ bị can đang đảm nhiệm

khi xét thấy việc bị can tiếp tục giữ chức vụ gây khó khăn cho việc điều tra thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát có quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý bị can tạm đình chỉ chức vụ của bị can. trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức này phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát đã kiến nghị biết.

luật minh khuê (sưu tầm & biên tập)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅